MARZEC 2010
Odpowiedź na protest wniesiony przez firmę "TS" mgr inż. Maciej Stolarczyk Projektowanie, Tłumaczenia, 05-800 Pruszków ul. Żbikowska 22
W odpowiedzi na protest wniesiony w dniu 26.02.2010 przez w/w firmę w oparciu o art. 180 w zw. z art. 179 ustawy z dn.29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, a dotyczący przekonania wnoszącego protest, że wybrana oferta przedstawia rażąco niską cenę w stosunku do zakresu prac wyszczególnionych w SIWZ i koniecznych do zrealizowania. Po kolejnym przeanalizowaniu dokumentacji odrzucam protest. Stosownie do art. 2 pkt. 5 Ustawy najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i czasu wykonania zamówienia, a taką jest właśnie wybrana oferta. W przypadku zamówień publicznych dotyczących działalności twórczej, a taką będzie niewątpliwie wykonany projekt, nie możemy z góry opisać w sposób jednoznaczny i szczegółowy zamówienia. Druga z kolejności oferta nie odbiega rażąco ceną od wybranej oferty. Zestawienie cen i czasu wykonania projektu wszystkich oferentów opublikowane zostało na stronie internetowej Instytutu Głuchoniemych.
Tadeusz Adamiec - dyrektor IG.
LUTY 2010
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, budowlano - wykonawczej oraz kosztorysowej zgodnej z obowiązującymi przepisami i pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji projektu remontu i adaptacji gmachu klas młodszych ( budynek D- od strony hotelu Sheraton), auli osuszenia piwnic i izolacji fundamentów całego gmachu Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, pl. Trzech Krzyży 4/6. Na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t. jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ) Instytut Głuchoniemych informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w projektu została wybrana najkorzystniejsza oferta nr 13. firmy Czwarty Wymiar s.c. Warszawa ul Ratuszowa 11/616.
Ryczałtowa cena złożonej oferty - 86620 zł. brutto ( słownie osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych brutto) Czas wykonania projektu 150 dni ( słownie sto pięćdziesiąt dni )od dnia podpisania umowy. Kryterium wyboru w 80% - cena wykonania dokumentacji i w 20% czas wykonania, ale nie dłuższy niż 210 dni. Streszczenie złożonych ofert. Do przetargu stanęło 13 firm:
 1. Makro Budomat Development W-wa Kopernika 8/18 cena -198616zł. 179 dni -pkt. 0,950
 2. ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne Gliwice, Lipowa 65, cena 190320zł. 210 dni, pkt.0,803.
 3. BeMM Architekci W-wa Tamka 38, cena 183000zł. 92dni, pkt.1,473
 4. GiD Zespół Projektowy W-wa Międzynarodowa 64/66a cena 187880zł. 210 dni, pkt. 0,899.
 5. K&L art design Gdańsk, Jasia i Małgosi 9a, cena 239120zł. 210 dni, pkt.0,800.
 6. Wandachowicz - Kashyna Architekci Swarzędz Rynek 18/2 cena 164700zł. 210 dni, pkt.0,964.
 7. Ptaszyński -Rubin Architekci, Białystok ul. Dr Ireny Biełówny 9/6 cena 305000zł. 210 dni, pkt.0,722.
 8. BUP Instalkomfort Olsztyn, Wilczyńskiego 1a cena 89000zł. mniej niż 210dni, pkt.1,411.
 9. A.T.Development, W-wa Kuflewska 5, cena 166000zł. 180 dni, pkt.1,033.
 10. ECO-Investment Bydgoszcz Chrobrego 24/1, cena 178730zł. 210 dni, pkt. 0,923
 11. Ingerop Polska W-wa, Racławicka 146, cena 152500zł,210 dni, pkt.1,006.
 12. TS-mgr inż. Maciej Stolarczyk Pruszków, ul Żbikowska 22,cena 122500zł. 210 dni, pkt.1,145.
 13. Czwarty Wymiar s.c. W-wa Ratuszowa 11/616, cena 86620zł. 150 dni, pkt. 1,613.
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiocie postępowania z listy wykluczeni / odrzuceni zostali następujący wykonawcy:
 1. BeMM Architekci W-wa - z powodu niedostarczenia wszystkich dokumentów wymaganych w SIWZ,
 2. K&L art design Gdańsk - z powodu ceny oferty przekraczającej wartość, którą IG przeznaczył na wykonanie dokumentacji.
 3. Ptaszyński - Rubin Architekci, Białystok - z powodu ceny oferty przekraczającej wartość, którą IG przeznaczył na wykonanie dokumentacji. Tadeusz Adamiec - dyrektor Instytutu Głuchoniemych
Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlnych w zakresie: Pytanie nr 1 do pkt.5.2 SIWZ: - Jakimi uprawnieniami ma się wykazać osoba pełniąca samodzielną funkcję bez ograniczeń w zakresie alarmu? Odpowiadam: Zgodnie z pkt 5.2 SIWZ osoba projektująca systemy instalacji p. poż. i alarmowej musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania ... bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Tadeusz Adamiec
 1. Czy zamówieniem objęte są projekty budowlane i wykonawcze zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, szata roślinna, przyłącza)? Odpowiadam: Nie.
 2. Jaka jest wielkość całości gmachu IG? Załączniki do SIWZ nie pozwalają ocenić nakładów na projekt osuszenia piwnic i izolacji fundamentów. Wnioskujemy o zamieszczenie na stronie internetowej całości inwentaryzacji i ekspertyzy. Odpowiadam: Niestety nie mamy ekspertyzy geotechnicznej i stanu technicznego ścian fundamentowych i sposobu ich osuszenia w wersji elektronicznej, a jedynie papierowej. Są one wykonane w kwietniu 2007r. Zamieszczone plany w przybliżeniu stanowią 1 budynku Instytutu Głuchoniemych, ponieważ na planie nie jest ujęty budynek A - internat dziewcząt, budynek B - gmach główny. Pomiędzy gmachem głównym i internatem dziewcząt znajduje się łącznik dobudowywany ponad dziesięć lat temu, mający fundamenty betonowe i zaizolowane. Wszystkie inne fundamenty są murowane z cegły pełnej o różnych wymiarach. Cały budynek jest podpiwniczony. Północna ściana budynku A - internat dziewcząt przylega w ostrej granicy do budynku ING Bank Śląski, południowa D do hotelu Sheraton.
 3. Czy zamawiający dostarczy ekspertyzę konstrukcyjną całości budynku D i auli ( nie tylko w sprawie zawilgocenia ) czy też jej wykonanie należy ująć w zakresie i cenie oferty? Odpowiadam: Nie mamy aktualnych ekspertyz konstrukcyjnych budynku D, natomiast w budynku, w którym znajduje się aula trwa aktualnie remont, wykonywane jest przejście nad aulą, wzmacniana stalowa konstrukcja stropu nad aulą, ocieplenie całego stropu wełną mineralną i styropianem. W auli na stropie i drzwiach wejściowych montowane są instalacje sygnalizacji p.pożarowej, co wynikało z wymagań objętych remontem sąsiedniego budynku . Całkowite zakończenie prac przewidziane jest na 01.03.2010 r.
 4. Czy zamawiający dostarczy programy konserwatorskie detalu architektonicznego niezbędne do uzyskania pozwolenia konserwatorskiego, czy też ich wykonanie należy uwzględnić w zakresie oferty? Odpowiadam: W archiwum IG nie odnaleźliśmy takiej dokumentacji.
 5. Czy zamawiający dostarczy inwentaryzację obiektu w wersji elektronicznej, czy też jej wykonanie ( wraz ze sprawdzeniem i skorygowaniem ) należy uwzględnić w zakresie i cenie oferty. Odpowiadam: Tak należy uwzględnić w zakresie i cenie oferty.
 6. Jakie są rzeczywiste kubatury budynku D i budynku auli? Wg rysunków załączonych do SIWZ kubatura bud. D wynosi 4700m3 a nie 4018m2. Kubatura budynku Auli podpiwniczonego, z dachem stromym, o powierzchni rzutu ok. 240m2 nie może wynosić około 1240m2. Odpowiadam: Kubatura auli wynosi około 1240m3. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej nie wchodzi cały budynek, w którym mieści się aula, a jedynie sama aula z przebudową instalacji, odnowieniem i naprawą ścian widocznych na zdjęciach, oraz wymianą podłogi i warstw podpodłogowych. Prawdopodobnie jest tam gruz ze zgliszcz wojennych, na tym ślepa podłoga i klepka cyklinowana niezliczoną ilość razy. Prawdopodobnie konieczne będzie wzmocnienie konstrukcji pod podłogą. Instytut po wojnie odbudowany został szybko, ale z materiałów, które zostały i kryje on wiele zagadek. Należy to uwzględnić. Co do budynku D, wkradł się prawdopodobnie błąd w innych dokumentach i kubatura rzeczywiście wynosi 4700m3. Wszystko opiera się na starej dokumentacji.
 7. Czy w zakresie zamówienia wchodzą projekty następujących instalacji: a) sieć okablowania strukturalnego (LAN) b) system telewizji przemysłowej (CCTV) c) system sygnalizacji włamania i napadu (SWN) d) instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP) e) system oddymiania klatek schodowych. Odpowiadam: W zakres projektowania sieci: LAN, CCTV, ISP i system oddymiania klatek schodowych.
 8. Czy koszt nadzoru autorskiego ma być ujęty w ofercie, jak wynika z druku formularza ofertowego? Jeżeli nie, to prosimy o skorygowania formularza eliminujące mylące sformułowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości pobytów jaką należy uwzględnić w ofercie zwłaszcza w sprawach narad, udziału w odbiorach itp. Odpowiadam: W druku oferty chodzi nam o stawkę jednostkową godzinową brutto i netto za pełnienie nadzoru autorskiego. Nie możemy określić ile to będzie godzin, ile razy konieczne będą spotkania i zawrzeć w umowie całej kwoty. Nie wiemy też, kiedy będziemy realizować projekt i w ilu etapach. Chcemy jednak znać kwotę za godzinę nadzoru autorskiego na placu budowy. Innymi słowy w ofercie powinna znaleźć się kwota za projekt, która będzie wpisana w umowę i kwota za jedną godzinę nadzoru autorskiego jako podstawa do podpisania umowy podczas realizacji projektu.
 9. W związku z niską ( w stosunku do wielkości przedmiotu zamówienia ) kwotą wadium prosimy o podanie kwoty, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Odpowiadam: Do 200000 PLN brutto.
 1. składanie ofert do 15.02.2010 r. do godziny 11:00
 2. otwarcie ofert nastąpi dnia 15.02.2010 r. o godzinie 12.00:00 w pokoju A-20
ZAŁĄCZNIKI:
 1. SIWZ na gmach D + aula IG
 2. Załącznik 1 do SIWZ - opis zamówienia D+Aula
 3. Załącznik 2 do SIWZ umowa rtf
 4. Załącznik 3 do SIWZ - formularz ofertowy
 5. Załącznik 4 i 4a do SIWZ oswiadczenia
 6. Załącznik 5 do SIWZ wykaz zadań
RYSUNKI TECHNICZNE (POPRAWIONE 26.01.2010 r.): Aktualny PageRank strony instytut-gluchoniemych.waw.pl/ dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO