> Strefa ucznia > Szkoła > WWRD

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Wspólnie tworzymy świat bez barier dla każdego dziecka

Od 1 września 2007 r. w Instytucie Głuchoniemych działa Pracownia Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD).

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju organizowane przez Instytut Głuchoniemych to zajęcia ogólnorozwojowe nastawione szczególnie na rozwój słuchu i mowy/komunikacji prowadzone z dzieckiem i jego rodziną.

Zajęcia mogą być prowadzone w Instytucie, domu rodzinnym (zwłaszcza z dziećmi, które nie ukończyły 3. roku życia) bądź w innych placówkach, w których przebywa dziecko (żłobek, przedszkole).

Zajęcia WWRD odbywają się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka, zgodnie z kalendarium roku szkolnego.

Dzieci niedosłyszące i ich rodziny mogą być objęte programem zajęć w ramach WWRD, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną na wniosek rodzica (druk wniosku do pobrania ze stron internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Zajęcia w ramach WWRD prowadzone są do momentu podjęcia przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

W ramach zajęć terapeutycznych proponujemy:

  • systematyczne, indywidualne zajęcia terapeutyczno-edukacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów,
  • zajęcia grupowe z elementami logorytmiki prowadzone na terenie Instytutu Głuchoniemych ( soboty),
  • konsultacje psychologiczne, pedagogiczne
  • 2-tygodniowe wakacyjne turnusy wczesnego wspomagania rozwoju.

Udział w zajęciach, korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz uczestniczenie w turnusach wczesnego wspomagania są bezpłatne.

W zespole WWRD w Instytucie Głuchoniemych aktualnie pracuje 22 terapeutów – 12 logopedów i 10 terapeutów wczesnego wspomagania.

Aktualnie opieką terapeutyczną obejmujemy ponad 100 dzieci z wadą słuchu – są to dzieci niedosłyszące i niesłyszące, w tym ok. 30 % z implantami ślimakowymi/ kostnymi. Oferujemy zajęcia terapeutyczne również dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Naszym zdaniem terapia prowadzona w domu jest najbardziej efektywna, dlatego też ponad 85% zajęć realizowanych jest w warunkach domowych.

Dzięki systematycznej terapii 65% naszych dzieci w wieku 4-5 lat osiągnęło poziom rozwoju języka fonicznego zbliżony do dzieci słyszących ( badania przeprowadzone w Instytucie Głuchoniemych w czerwcu 2017r).

Ponad 98% rodzin uczestniczących w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest zadowolonych z jakości naszej pracy, czego dowodem są wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej w czerwcu 2017r.

Polecamy też inne metody terapii obecne w naszym Instytucie, w tym terapię integracji sensorycznej.

Accessibility