Jakie przedszkole wybrać dla dziecka z wadą słuchu?

dzieci zajmują się kreatywną pracą w klasie

Dziecko z wadą słuchu należy zapewnić odpowiednie warunki, aby mogło ono na równi z innymi dziećmi sprostać trudom edukacji. Jakie przedszkole wybrać, by dziecko miało dobre warunki rozwoju?

Przedszkola dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących

W przedszkolu dla dzieci niesłyszących i niedosłyszących, podobnie jak w przedszkolach dla dzieci słyszących, metodą nauki jest zabawa. Organizuje się zajęcia, które realizują te same treści programowe. Dodatkowo w przedszkolach dla dzieci niesłyszących organizuje się zajęcia pod kątem przydatności rewalidacyjnej. Wykorzystywana jest potrzeba aktywności dziecka do rozwijania sfery poznawczej, osobowościowej i kształcenia mowy. W przedszkolach dla dzieci niedosłyszących pracuje wykwalifikowana kadra, która zapewnia dzieciom najlepsze warunki pracy. Konieczne jest więc zorientowanie personelu przedszkola w zakresie ograniczeń oraz możliwości rozwojowych dziecka z wadą słuchu. Rola przedszkola w rozwoju dziecka jest niezwykle ważna, gdyż wyzwala je z izolacji, usamodzielnia je oraz stwarza możliwość rozwoju osobowości. Ważnym elementem jest też integracja z dziećmi słyszącymi, dlatego dzieci uczestniczą we wspólnych zabawach oraz wycieczkach. Przedszkole staje się więc ważną szkołą życia i współżycia.

Dziecko niesłyszące w przedszkolu masowym

Na naukę w szkole masowej pozwala niedosłuch lekki oraz niedosłuch średni. Niedosłuch głęboki kwalifikuje dziecko do szkoły dla niedosłyszących lub niesłyszących. Jeśli dziecko już znajdzie się w szkole masowej, to mogą się pojawić lub nasilić trudności w nauce. Należy też pamiętać, że aparaty słuchowe nie czynią z dziecka osoby normalnie słyszącej. Konieczna jest rehabilitacja prowadzona przez specjalistów. Nauczyciele dziecka powinni być poinformowani o rodzaju uszkodzenia, jego postępach i konsekwencjach. Należy też pamiętać, że pobyt dziecka w przedszkolu masowym wymaga jednak ścisłych kontaktów domu z przedszkolem oraz opieki i pomocy dziecku ze strony rodziców. Wykształcenie przedszkolne ma duże znaczenie dla dzieci z wadą słuchu. Jego brak pociąga za sobą późniejsze trudności w nauce oraz nieprzystosowanie.

Accessibility