Dyżury wakacyjne przedszkoli specjalnych

Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

  1. Zapisy na dyżury wakacyjne w przedszkolach specjalnych/ oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych będą prowadzone poza elektronicznym systemem zapisów.
  2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli specjalnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalny prowadzonych przez m.st. Warszawę. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.
  3. Rodzice (prawni opiekunowie) będą mogli zapisać dziecko na dyżur wakacyjny bezpośrednio w przedszkolu specjalnym/w szkole podstawowej specjalnej z oddziałami przedszkolnymi. Warunkiem zapisu jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu/szkole podstawowej „Karty zgłoszenia” wraz z kopią orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego w terminie od 3 do 21 kwietnia 2023 r.
  4. Wzór „Karty zgłoszenia” oraz sposób składania dokumentów potrzebnych do zapisu określa dyrektor przedszkola specjalnego/szkoły podstawowej specjalnej.
  5. Decyzję o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującego przedszkola specjalnego/szkoły podstawowej specjalnej. Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na dyżur wakacyjny będzie przekazana do 12 maja 2023 r.
  6. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie do 31 maja 2023 r. opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci wnoszą opłatę na konto bankowe przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny. Numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić należność za żywienie podaje dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.
  7. Możliwe jest zwolnienie z opłaty za żywienie pod warunkiem dostarczenia do placówki organizującej opiekę zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS lub zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie w macierzystym przedszkolu/szkole i wystąpienie o zwolnienie z opłaty za żywienie w czasie dyżuru wakacyjnego.
  8. Brak opłaty za żywienie lub niedostarczenie odpowiedniego zaświadczenia o zwolnieniu z opłaty do 31 maja 2023 r. oznacza rezygnację z miejsca dla dziecka na dyżurze wakacyjnym.
  9. Informacji na temat zapisów i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają Dyrektorzy tych placówek. Dane kontaktowe dostępne są poniżej.

Więcej informacji na stronie:

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/dyzury-wakacyjne-przedszkola-specjalne

Przedszkole IG- karta zgłoszenia dziecka na dyżur

Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola specjalnego_ps

Accessibility