Międzynarodowa Konferencja poświęcona 200-leciu Instytutu Głuchoniemych
konferencja

 

 

 

 

 

 

Biuro Edukacji m.st. Warszawy

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego

zapraszają do uczestniczenia w Międzynarodowej Konferencji poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie.

Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości 22 – 23 września 2017 r.

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 40, Audytorium im. Janusza Korczaka.

Konferencja objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

 

 

Rejestracja poprzez stronę: https://200ig-aps.konfeo.com/pl/groups

 

P R O G R A M  K O N F E R E N C J I

 

22 września 2017 r. (piątek)

8.00 – 8.30   Rejestracja uczestników konferencji

8.30 – 9.00   Oficjalne otwarcie konferencji i powitanie uczestników:

 

prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

prof. dr hab. Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

 

 

            SESJA I. (9.00-10.30)

Prowadząca: dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

9.00–9.25 Metody i organizacja wczesnej diagnozy funkcjonalnej: prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
9.30–9.55 Model wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju. Wsparcie dziecka i rodziny: dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej).
10.00–10.25 Program „Dźwięki marzeń” szansą na wspomaganie rozwoju mowy dziecka z wadą słuchu: dr Anna Prożych (Akademia Pedagogiki Specjalnej)

 

10.30-10.50 Przerwa na kawę

 

            SESJA II. (10.50-12.20)

Prowadzący: prof. dr hab. Marek Świdziński

10.50–11.15 Sensoryczne niepełnosprawności sprzężone jako wyzwanie wobec edukacji i rehabilitacji w perspektywie współczesności oraz przyszłości: prof. dr hab. Marzenna Zaorska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
11.20–11.45 Kulturowe mechanizmy towarzyszące procesom wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka z wadą słuchu: dr Magdalena Dunaj (Polski Związek Głuchych, Oddział w Łodzi)
11.50–12.15. 10 lat doświadczeń w pracy zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Instytucie Głuchoniemych: mgr Barbara Wójcik, mgr Katarzyna Mazurkiewicz (Instytut Głuchoniemych)

 

12.20–13.10 Przerwa obiadowa 

 

            SESJA III. (13.10-14.40)

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

13.10–13.35 Głuchy w rodzinie: prof. Jim Kyle (Uniwersytet w Bristolu)
13.40–14.05 Język migowy i dwujęzyczność jako zjawisko przyrodnicze: prof. dr hab. Marek Świdziński (Uniwersytet Warszawski)
14.10–14.35 Dwujęzyczne nauczanie głuchych – wczoraj, dziś i jutro: prof. Kristina Svartholm (Uniwersytet w Sztokholmie)

 

14.40–15.00 Przerwa na kawę

 

 

            SESJA IV. (15.00-16.30)

Prowadząca: dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

15.00–15.25 Język migowy w edukacji w Polsce w drugiej połowie XX w.: prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski
15.30–15.55 System edukacji w Republice Czeskiej i wszechstronne wsparcie uczniów głuchych i słabosłyszących: Petr Vysuček (Praga – Czechy)
16.00–16.25 Człowiek głuchoniemy w świetle życia i twórczości księdza Jakuba Falkowskiego: ks. dr hab. Grzegorz Bachanek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
16.30-16.55 Rozumienie odczytywania mowy z ust jako podstawowy element umiejętności społecznych środowiska głuchych: mgr Michał Bernard Łach

 

 

23 września 2017 r. (sobota)

 

            Sesja V. (8.30-10.30)

Prowadzący: prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

8.30–8.55 Dzieci z implantami ślimakowymi i głusi rodzice: prof. Annette Leonhardt (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium)
9.00–9.25 Tożsamość osoby głuchej / Głuchej w dobie implantów ślimakowych – wyzwania i dylematy współczesności: dr Joanna Kobosko (Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach)
9.30–9.55 Dokąd zmierzamy? Zmiany paradygmatu głuchoty: dr hab. Piotr Tomaszewski (Uniwersytet Warszawski)
10.00-10.25 Ani drugi, ani obcy – język angielski w międzynarodowej komunikacji osób głuchych i słabosłyszących: dr hab. prof. KUL Ewa Domagała Zyśk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

 

10.30–10.50 Przerwa na kawę

 

            Sesja VI. (10.50-12.15)

Prowadzący: dr hab. Piotr Tomaszewski

10.50 – 11.15 Niesłyszący ludzie sukcesu – wybrane sylwetki wybitnych postaci z historii Głuchych: mgr Tomasz Świderski (Instytut Głuchoniemych)
11.20 – 11.45 Instytut Głuchoniemych w 1992 r. i dzisiaj w 2017 r. Spojrzenie z perspektywy skandynawskiej: Liliana Miderlind (pedagog specjalny, Manillaskolan, Sztokholm)
11.50–12.15 Organizacja turnusów z perspektywy dekady doświadczeń terapeutów Instytutu Głuchoniemych: mgr Monika Dobrowolska, mgr Małgorzata Limanówka, mgr Mariola Siedlecka, mgr Anna Sosnowska Krac (Instytut Głuchoniemych)

 

12.20 – 13.10 Przerwa obiadowa 

 

            Sesja VII. (13.10- 14.40)

Prowadzący: prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski 

13.10–13.35 Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z wadą słuchu w kontekście dylematów dotyczących nabywania przez nich kompetencji językowych i komunikacyjnych w językach fonicznych i migowych: dr Paweł Rutkowski (Uniwersytet Warszawski)
13.40–14.05 Rola nauczyciela w pokonywaniu trudności w rozumieniu czytanych tekstów przez uczniów niesłyszących – strategia działań wspomagających: dr Agnieszka Dłużniewska (Akademia Pedagogiki Specjalnej)
14.10–14.35 Asocjacje, zniekształcenia pamięci w języku migowym: dr Joanna Ulatowska, dr Justyna Olszewska, dr Dominika Wiśniewska, dr Tomasz Rogowski (APS, University of Wisconsin-Oshkosh, SWPS)

 

14.40–15.00 Przerwa na kawę

           

Sesja VIII. (15.00-16.30)

Prowadzący: dr Tadeusz Adamiec

15.00–15.25 Apartament „Jabłuszko” – alternatywne mieszkanie dla głuchych uczniów: Josif Herz (Praga – Czechy) 
15.30–15.55 CODA. Inność nierozpoznana: dr Małgorzata Czajkowska-Kisil (Instytut Głuchoniemych) 
16.00–16.25 Co trzy głowy, to nie jedna – kilka zasad udanej komunikacji z udziałem tłumacza PJM: dr Aleksandra Kalata-Zawłocka (Stowarzyszenie Tłumaczy PJM) 
16.30-16.55 Dokąd zmierza Instytut Głuchoniemych w XXI wieku?: dr Tadeusz Adamiec (Instytut Głuchoniemych)

 

JĘZYKI KONFERENCJI: polski, angielski oraz język migowy (PJM)

 

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski

prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski

prof. dr hab. Kazimiera Krakowiak

prof. dr hab. Urszula Eckert

dr hab. prof. APS Małgorzata Kupisiewicz

prof. dr hab. Marek Świdziński

dr hab. Piotr Tomaszewski

dr Tadeusz Adamiec

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Tadeusz Adamiec-IG

dr hab. prof. APS-Małgorzata Kupisiewicz – APS

 

Program konferencji do pobrania również w PDF – tutaj

 

Accessibility