Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej

Wiadomość dla rodziców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w Instytucie Głuchoniemych

 

Jeżeli planują Państwo, by w nowym roku szkolnym Wasze dziecko rozpoczęło edukację przedszkolną, należy przed wakacjami ubiegać się o dokument:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji przedszkolnej

Rodzice dzieci kończących przedszkole, które w nowym roku szkolnym idą do klasy 1 powinni ubiegać się o wydanie dokumentu:

„orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas edukacji wczesnoszkolnej”

Orzeczenia dla dzieci w wadą słuchu z Warszawy wydaje:

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „TOP”
Raszyńska 8/10
02-026 Warszawa

 

WYMAGANE DOKUMENTY
W celu rozpoczęcia procedury wydawania orzeczenia niezbędne jest złożenie w SPPP „TOP” następujących dokumentów lub ich kopii:

  1. dokumentacja medyczna informująca o wadzie dziecka: wyniki badania słuchu (m.in. audiogram) lub wzroku (na druku Diagnoza okulistyczna, patrz: zakładka DRUKI),
  2. dokumentacja medyczna dotycząca innych dolegliwości medycznych w przypadku podjętego lub wskazań do leczenia specjalistycznego (m.in. neurologicznego, laryngologicznego, psychiatrycznego, diabetologicznego),
  3. opinia pedagogiczna ze szkoły/ przedszkola informująca o funkcjonowaniu poznawczo-emocjonalnym dziecka (jeśli dziecko uczęszczało do placówki).
  4. dokumentacja z rejonowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i wyniki dotychczas przeprowadzanych badań psychologicznych i pedagogicznych (jeśli dziecko było pod opieką placówki/ osoby świadczącej diagnozę lub pomoc psychologiczno-pedagogiczną),
  5. informacja o przebiegu dotychczasowej rehabilitacji logopedycznej (w przypadku dziecka z wadą słuchu),
  6. opinia logopedyczna (jeśli dziecko uczęszczało na terapię),
  7. inna dokumentacja (m.in. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka)

 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest niezbędne do tego, by być przyjętym do przedszkola specjalnego, np. w Instytucie Głuchoniemych.

W przedszkolach masowych i integracyjnych orzeczenie to uprawnia dziecko  do przydzielania dodatkowych zajęć, np. logopedycznych, rewalidacyjnych, rehabilitacji ruchowej itp…

 

 

 

Accessibility