Rekrutacja – zasady przyjmowania do Liceum i Technikum

 

 

liceum i technikum instytutu głuchoniemych

Zasady przyjmowania do liceum:

 

O przyjęciu do liceum decyduje suma uzyskanych punktów:

 • z egzaminu gimnazjalnego w części humanistycznej,
 • z egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej,
 • za świadectwo – średnia ocen z ośmiu przedmiotów(język polski, język angielski, historia, matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia).

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Życiorys,
 • Opinia pedagogiczna wychowawcy klasy o uczniu,
 • Opinia Psychologiczna,
 • Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL,
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • Aktualny audiogram,
 • 3 fotografie,
 • Odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • Odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. III gimnazjum,
 • Podanie o przyjęcie do internatu,
 • Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu ucznia do szkoły skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.

 

 

Accessibility