Rekrutacja – zasady przyjmowania do Branżowej Szkoły Zawodowej/ZSZ

 

 

instytut głuchoniemych przedszkole

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły,
 • Życiorys,
 • Opinia pedagogiczna wychowawcy klasy o uczniu,
 • Opinia Psychologiczna,
 • Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL,
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • Aktualny audiogram,
 • 3 fotografie,
 • Odpis świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • Odpis zaświadczenia o wynikach egzaminu po kl. III gimnazjum,
 • Podanie o przyjęcie do internatu,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,
 • Po decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu ucznia do szkoły skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Accessibility