ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Nr 50 dla Niesłyszących

w Instytucie Głuchoniemych

Warszawa, Pl. Trzech Krzyży 4/6

 

Założona 1 września 1997 roku.

ZAWÓD OGRODNIK – symbol cyfrowy 621[01]

Nauka kończy się państwowym, zewnętrznym egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Młodzież ma również możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji (potwierdzonych odrębnym dokumentem) z zakresu bukieciarstwa, prawa jazdy.

Zajęcia realizowane są zgodnie z obowiązującym programem nauczania dla zawodu ogrodnik.
Treści programowe obejmują między innymi wiadomości i umiejętności z zakresu produkcji określonych roślin ozdobnych i warzyw, szkółkarstwa i produkcji owoców oraz konserwacji terenów zieleni.

Praktyczna nauka zawodu w ZSZ daje solidne i wszechstronne przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej.
Realizowana jest na terenie szklarni, w sadach i na polach doświadczalnych SGGW w Warszawie oraz w innych obiektach, zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału roślinnego.

Instytut  zapewnia opiekę pedagoga i psychologa.
Kadrę szkoły stanowi doświadczony zespół wysoko wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych i ogólnych.

Absolwenci:

Absolwenci znajdują zatrudnienie między innymi w charakterze ogrodników w Łazienkach Królewskich, na terenie miasta, w przedsiębiorstwach ogrodniczych zajmujących się produkcją i dystrybucją materiału roślinnego.

 

 

Accessibility