Skip to content
orzel
orzel

Nowoczesny ośrodek z wieloletnią tradycją

Zasady przyjmowania do Liceum i Technikum

Zasady przyjmowania do Liceum/Technikum:

O przyjęciu do liceum i technikum decyduje suma uzyskanych punktów z egzaminów kończących szkołę podstawową oraz średnia z ocen na świadectwie z ośmiu przedmiotów (język polski, język angielski, historia, matematyka, geografia, biologia, fizyka, chemia).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyjęcie do technikum,
 • Wniosek o przyjęcie do liceum,
 • Odpis aktu urodzenia z poświadczeniem na odwrocie o stałym miejscu zamieszkania i numerem PESEL,
 • Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 • Aktualny audiogram,
 • 3 fotografie,
 • Odpis świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • Odpis zaświadczenia o wynikach z egzaminów,
 • Podanie o przyjęcie do internatu,
 • Po decyzji o przyjęciu ucznia do szkoły skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych,
 • Orzeczenie o niepełnosprawności,
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy,
 • Potwierdzenie woli zapisu.
 • W przypadku technikum: Zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
Skip to content